Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of Serbia

Projects

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korupciju u javnoj potrošnji

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korpuciju u javnoj potrošnji
Partneri na projektu: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju
Donator projekta: EU, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 20 meseci, početak maj 2016.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava zajedno sa Udruženjem tužilaca Srbije i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju je počeo sa sprovođenjem projekta čiji cilj je da organizacijama civilnog društva proširi prostor delovanja kada su u pitanju vladavina prava i antikorpucijske mere. Specifični ciljevi projekta vezani su za omogućavanje većeg učešća organizacija civilnog društva i jačanje saradnje sa javnim sektorom kada su u pitanju transparentnost i antikorupcijske mere u sledećim vrstama javne potrošnje: javno-privatna partnerstva, koncesije, državna pomoć i međunarodni bilateralni ugovori o investiranju kao i javne nabavke.

Pre samih obuka, seminara i radionica, koje će biti organizovane za predstavnike civilnog sektora i predstavnike pravosuđa i nezavisnih institucija, projektom je predviđeno da se najpre izvrši početna analiza situacije koja postoji  u Srbiji kada su u pitanju korupcija i transparentnost u javnoj potrošnji. Ova analiza odnosiće se na situaciju u praksi, ali i na pravni i institucionalni okvir koji trenutno postoji u Srbiji i koji se primenjuje.

Projektom je predviđeno da se sastavi Model koji će omogućiti organizacijama civilnog društva da vrše nadzor nad radom institucija nadležnih za pojedine segmente javne potrošnje. Nakon sastavljanja ovog Modela, predviđena je njegova pilot primena, a nakon nje objavljivanje konačne verzije ovog Modela. Pilot primena sprovešće se u 5 nezavisnih institucija i to u: Upravi za javne nabavke, Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji, Komisiji za javno-privatna partnerstva i Komisiji za kontrolu državne pomoći.
Takođe, projekat predviđa sprovođenje niza aktivnosti u cilju unapređenja znanja i veština predstavnika civilnog društva, tužilaca, sudija i predstavnika nezavisnih institucija u navedenim oblastima javne potrošnje. Osim obuka i okruglih stolova, organizovaće se i dve radionice kako bi se unapredila međusektorska saradnja svih relevantnih aktera: predstavnika nevladinih organizacija, predstavnika pravosuđa i predstavnika nezavisnih institucija.

Za predstavnike civilnog društva, projekat predviđa održavanje tri trodnevna seminara za oko 90 učesnika. Seminari će biti prilika da se predstavnicima civilnog društva proširi znanje iz oblasti javne potrošnje. Prilikom odabira učesnika, najvažniji kriterijum biće motivacija za učešće, ali i mogućnost da se doprinese zajednici kada je u pitanju rešavanje problema korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Projekat predviđa unapređenje znanja tužilaca i kroz objavljivanje Vodiča za tužioce o javnoj potrošnji. Publikacija će sadržati primere dobre prakse, ali i produbljena teorijska znanja o javnoj potrošnji. Vodič će poslužiti i kao materijal prilikom obuke tužilaca i sudija na četiri dvodnevna seminara koja će se održati za oko 80 predstavnika pravosuđa.

Projekat predviđa i sastavljanje smernica i pravnih preporuka koje bi doprinele reformi i rešavanju problema koji postoje u vezi sa nedostatom transparetnosti i korupcijom kada su u pitanju slučajevi javne portošnje. Smernice i preporuke biće potpuno u skladu sa pregovorima za pristupanje Srbije EU, imajući u vidu da korpucija i nedostatak transparentnosti predstavljaju najveće prepreke ulasku Srbije u EU.

Projektom je predviđeno održavanje 10 okruglih stolova u različitim gradovima Srbije kao i jedan nacionalni okrugli sto koji će se održati u Beogradu. Na 10 lokalnih televizijskih stanica emitovaće se javne debate kako bi se podigla svest javnosti o značaju problama korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

UTSProsecutors association of Serbia is a guild type, non government organization, with a goal of affirmation and patronage of prosecutor’s position and reputation, gaining full legal stability, autonomy and public prosecutor’s independence. Prosecutor association of Serbia encloses both prosecutors and deputy prosecutors of Serbia.

Newsletter

Subscribe to a UTS Newsletter