Association of Public Prosecutors and Deputy Public Prosecutors of Serbia

Projects

Princip oportuniteta - filter funkcija tužilaštva

Nosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Misija OSCE- Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Period realizacije: 5 meseci, 20. jul 2017. - 20. decembar 2017. godine

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a, započelo je projekat čiji je opšti cilј da se unaprede kapaciteti tužilaca u primenu načela oportuniteta, kao i da se identifikuju strategije u ublažavanju negativnog mišlјenja javnosti o primeni načela oportuniteta. Poseban cilј projekta je usmeren na bolјe razumevanje primene načela oportuniteta kroz postojeću primenu u određenim tužilaštvima, prema određenim standardima za sprovođenje, za koje vrste krivičnih dela se primenjuje, vrste mera koje su izrečene, kako utiče na pojavu recidiva, koliko su žrtve upoznate sa primenom načela oportuniteta u njihovom konkretnom slučaju, kako se koriste fondovi u koje odlazi prikuplјen novac od primene načela oportuniteta.

Javnim tužilaštvima su dostavlјeni upitnici, kako bi se na uzorku od 12 tužilaštava iz 4 apelacionog okruga, za period od prethodne tri godine (2014.,2015.,2016.), prikupili podaci o primeni načela oportuniteta, najčešće izrečenim merama, kao i za koja krivična dela. Nakon prikuplјenih podataka kroz upitnike, biće organizovane dve fokus grupe kako bi se proverili dobijeni podaci i diskutovale preporuke koje će Udruženje tužilaca pripremiti.

Izveštaj sa rezultatima istraživanja i preporukama fokus grupe biće objavlјeni u časopisu Tužilačka reč i na internet stranici Udruženja tužilaca Srbije.

UTSProsecutors association of Serbia is a guild type, non government organization, with a goal of affirmation and patronage of prosecutor’s position and reputation, gaining full legal stability, autonomy and public prosecutor’s independence. Prosecutor association of Serbia encloses both prosecutors and deputy prosecutors of Serbia.

Newsletter

Subscribe to a UTS Newsletter